Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp3braniewo.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stroni internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-21.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Elementy dekoracyjne <img> posiadają pusty atrybut <alt>, Dokumenty nie są dostępne cyfrowo. Elementy graficzne nie posiadają alternatywy tekstowej. Zabezpieczenie CAPTCHA nie ma alternatywy dźwiękowej.Dokumenty nie są dostępne cyfrowo. Nie wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury. Linki do dokumentów nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze. Brak widocznego fokusa.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Gajda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 621 64 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie woj. warmińsko-mazurskie ul. PCK 4, 14-500 Braniewo Budynek posiada 4 wejścia: - od strony ul. PCK - jedno główne oraz drugie - na potrzeby oddziału przedszkolnego, - jedno od strony boiska asfaltowego znajdującego się na dziedzińcu szkoły, - jedno od strony boisk i parkingu szkolnego - na potrzeby zajęć wychowania fizycznego. Wejście od strony boiska asfaltowego jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Prowadzi do niego podjazd znajdujący się wzdłuż budynku. Wejście wykorzystywane na potrzeby zajęć wychowania fizycznego nie posiada schodów. Pozostałe wejścia poprzedzone są kilkunastostopniowymi schodami, nie posiadają podjazdów. Wszystkie wejścia (oprócz wejścia do oddziału przedszkolnego) wyposażone są w standardowe drzwi otwierane na zewnątrz oraz nie są zabezpieczone bramkami. Można skorzystać z miejsca parkingowego znajdującego się przy ul. PCK, Plac Grunwaldu lub za bramą wjazdową (od strony u. Plac Grunwaldu) wzdłuż sali gimnastycznej. Miejsca parkingowe nie są oznaczone. Na dziedzińcu szkoły wyznaczone zostało jedno miejsce przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych, które jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Przy miejscu parkingowym w odległości 1 metra znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Podjazd prowadzi do wejścia do budynku. Parkingi są bezpłatne. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Należy pamiętać o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników. Zapewniamy wodę dla zwierzaka. Sekretariat znajduje się na parterze. Wejście do sekretariatu posiada niewysoki próg, blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Większość korytarzy jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie posiada windy, ani platformy na wózki. Na inne kondygnacje można się dostać za pomocą kilkunastostopniowych schodów. Przy schodach znajdują się poręcze. Na stopniach schodów zamontowane są nakładki antypoślizgowe. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych uwzględnia zasadę kontrastu – posadzki są ciemniejsze niż powierzchnia ścian. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach. Na parterze znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do sekretariatu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Oznakowania w budynku wykonywane są w kontrastowych barwach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.