Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła 13 września 1965 r. Od 1 września 2017 r., w wyniku reformy oświaty, stała się ponownie szkołą ośmioklasową.

Grono pedagogiczne tworzy wykwalifikowana kadra. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 
W budynku znajdują się sale z przeznaczeniem dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, sale i pracownie dla uczniów II etapu edukacyjnego, pomieszczenie świetlicy szkolnej, biblioteki i czytelni, gabinet terapeutyczny, logopedyczny, gabinet pedagoga i psychologa. Każda sala lekcyjna posiada komputer z dostępem do Internetu, a w większości także projektor multimedialny. W szkole znajduje się również stołówka, punkt medyczny, zaplecze sportowe i rekreacyjne – sala gimnastyczna, salka wspinaczkowa, nowoczesne boisko sportowe „Orlik”, plac zabaw i plac do nauki jazdy rowerem. W związku z tym, że od lat w szkole tworzone są klasy integracyjne, budynek szkoły w pewnym stopniu przystosowany jest do pobytu w niej uczniów niepełnosprawnych ruchowo – podjazd na zewnątrz szkoły, łazienka na parterze.
Otoczenie szkoły, ze względu na jej położenie, jest stosunkowo bezpieczne i przyjazne uczniowi. Umożliwia i sprzyja integracji szkoły z lokalną społecznością poprzez posiadane boisko, plac zabaw, miejsca pamięci.
 
WIZJA I MISJA SZKOŁY
 
„Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, szkołą przygotowującą ucznia do życia w przyszłości"
 
O jakiej zatem szkole marzymy?
 
O szkole:
 • w której największym dobrem jest dobro ucznia,
 • przyjaznej dziecku,
 • bezpiecznej i kształtującej pożądane społecznie postawy i wartości,
 • stwarzającej optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • gwarantującej atrakcyjne i skuteczne nauczanie poprzez zespołowe analizowanie, monitorowanie i modyfikowanie wdrażanych działań,
 • kształcącej swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego,
 • przygotowującej ucznia do uczenia się przez całe życie,
 • przygotowującej ucznia do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Konsekwencją przedstawionej wizji jest jej misja.
Pozwala ona odpowiedzieć na podstawowe pytania: po co jesteśmy i czym będziemy kierować się w swojej działalności?
Jest ona zatem filozofią działania szkoły.
 
Oto ona:
 • jesteśmy po to, aby zapewnić naszym uczniom radosny, wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój,
 • działamy na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości,
 • jesteśmy szkołą ustawicznie uczącą się na własnych błędach i sukcesach,
 • nauczyciele w pracy dydaktyczno–wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości,
 • szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie,
 • szkoła przygotowuje uczniów do życia w przyszłości poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój osobisty, środowiska przyrodniczego i społecznego.

Efektem tak pojmowanej wizji i misji jest następujący model absolwenta:

 • świadomego własnej wartości, 
 • znającego swoje słabe i mocne strony,
 • wyposażonego w uniwersalny system wartości,
 • optymistycznego i otwartego na innych,
 • przygotowanego do dalszej nauki,
 • umiejącego rozwijać swoje talenty,
 • umiejącego realizować własne plany i marzenia,
 • odpowiedzialnego za siebie i innych,
 • umiejącego przyjąć porażkę i wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość,
 • kochającego swoją rodzinę, małą Ojczyznę i swój kraj,
 • myślącego kategoriami człowieka Europy i świata.