1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd szkoły tworzą wszyscy uczniowie.

3. Zasady wybierania i działania władz Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

  • oceniania, klasyfikowania i promowania,
  • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między nauką a zajęciami rozwijającymi własne zainteresowania,
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

6. Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora Szkoły, wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela podlegającego ocenie.