Przewodnicząca - Barbara Postek klasa 7B

Z-ca Przewodniczącej - Rafał Kluk klasa 7A

Sekretarz - Amelia Wieczorkiewicz klasa 4A

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd szkoły tworzą wszyscy uczniowie.

3. Zasady wybierania i działania władz Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.