Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową numer 3 w Braniewie,
  2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
  3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
  4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
  5. radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
  6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,
  7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
  8. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady...

Czytaj dalej (pobierz)