Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki nad uczniami.
 
Rodzice uczniów naszej szkoły współdziałają i wspierają szkołę w jej działaniach i pełnią rolę strażnika sukcesu edukacyjnego i życiowego swojego dziecka. Są wymagający, pragną najlepszej usługi edukacyjnej, gwarantującej rozwój osobowości i stwarzającej najlepsze szanse zdobycia wartościowej wiedzy, umiejętności i postaw.
 
Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu oraz informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 
Chcesz się dowiedzieć więcej na temat współpracy i roli Rodziców w naszej szkole - czytaj inne artykuły w zakładce "Rodzice".