ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:

6:40 - 16:40

 PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH WYCHOWAWCÓW

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6:40–16:40

6:40–16:40

6:40–16:40

6:40–16:40

8:40–16:40

 

„Bezpieczna i przyjazna świetlica”

Celem działania świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

W świetlicy będą organizowane konkursy dla dzieci a także istnieje możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych:

 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia plastyczne (rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni),
 • zajęcia techniczne,
 • zajęcia czytelnicze ( doskonalenie umiejętności czytania, wspólne czytanie i poznawanie bajek )
 • zajęcia ruchowe

Cele główne planu pracy świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w świetlicy i w trakcie zajęć realizowanych przez wychowawców wynikających z realizacji planu pracy świetlicy.
 2. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dzieci.
 3. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 4. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształcenie właściwych nawyków zdrowotnych, żywieniowych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Uczenie asertywnego zachowania oraz umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy.
 8. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.
 9. Kształtowanie właściwych norm i postaw społecznych.
 10. Upowszechnianie czytelnictwa.

Cele szczegółowe

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
 3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Organizowanie zespołowej nauki.
 5. Utrwalanie wiadomości szkolnych.
 6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.
 9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole i w swoim środowisku.
 11. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.
 12. Pobudzanie szacunku dla dobra własnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
 13. Dbałość o dobre imię szkoły.
 14. Wyrabianie odpowiedzialności za właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę tutaj

Regulamin stołówki można przeczytać tutaj.

Regulamin świetlicy szkolnej można przeczytać tutaj.

Regulamin korzystania z komputerów  w świetlicy szkolnej można przeczytać tutaj.

Rozkład zajęć świetlicowych można przeczytać tutaj.

Wychowawcy świetlicy