ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 6:40 - 17:15

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan szkoły.
Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej jest prowadzona wyłącznie na podstawie analizy kart zgłoszeń składanych przez rodziców na początku każdego roku szkolnego .

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają uczniom :

  • opiekę wychowawczą , pomoc w nauce – przygotowanie do zajęć lekcyjnych i pomoc w odrabianiu prac domowych
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, integracja grupy
  • właściwy odpoczynek i wykorzystanie czasu wolnego
  • świetlicowe konkursy szkolne zgodnie z planem pracy świetlicy
  • w miarę możliwości organizowane są zajęcia rekreacyjno-sportowych
  • opiekę w czasie przerwy obiadowej w szkolnej stołówce

Nauczyciele świetlicy :
 Monika Świąder
Małgorzata Małachowska

 

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę tutaj

Regulamin stołówki można przeczytać tutaj.

Regulamin świetlicy szkolnej można przeczytać tutaj.

Wychowawcy świetlicy