w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pobierz