Nasza szkoła to placówka, która jest wspólną własnością uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkie jej podmioty uznają te same zasady postępowania i wspierają się, dążąc do tych samych celów, zorientowanych na rozwój ucznia, nauczyciela i szkoły.
Nasza szkoła jest miejscem autentycznej nauki i pracy, autentycznego życia, a więc miejscem rozwoju dzieci i dorosłych. Jest szkołą dobrze zorganizowaną, nowoczesną, realizującą współczesne i pożądany społecznie model edukacji i wychowania.

Edukacja w naszej szkole oparta jest na czterech filarach nauczania i wychowania:

 1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
 2. Uczyć się, aby działać (umiejętności)
 3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw)
 4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)

Uczeń naszej szkoły ma w niej:

 • dowiedzieć się możliwie dużo o otaczającym go świecie przyrody, o świecie ludzi i o sobie samym i uporządkować tę wiedzę w trwałe, ale jednocześnie otwarte na zmiany, struktury,
 • nauczyć się (wyćwiczyć) ważnych umiejętności, niezbędnych do skutecznego działania w środowisku społecznym i w życiu indywidualnym, umacniać, kształtować swój system wartości społecznie akceptowanych, przekonań i postaw, a także wartości warunkujących sukces osobisty i zdrowie, rozwinąć (odkryć) posiadane zainteresowania, talenty, predyspozycje,
 • wyrównać, opanować ewentualne dysfunkcje czy braki psychofizyczne i zdrowotne,
 • odkrywać i doświadczać przeżyć estetycznych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i społecznych, przygotować się do właściwego „bycia” jako jednostki, członka rodziny, społeczeństwa, obywatela, nauczyć się odkrywania różnorodności społeczności ludzkiej, mieć świadomość podobieństwa i współzależności wszystkich istot ludzkiej planety.

Absolwent naszej szkoły spełnia na miarę możliwości standardy edukacyjne określone przepisami prawa oświatowego.

Rodzice uczniów naszej szkoły współdziałają i wspierają szkołę w jej działaniach i pełnią rolę strażnika sukcesu edukacyjnego i życiowego swojego dziecka. Są wymagający, pragną najlepszej usługi edukacyjnej, gwarantującej rozwój osobowości i stwarzającej najlepsze szanse zdobycia wartościowej wiedzy, umiejętności i postaw.

Nauczyciele w naszej szkole są twórczy, innowacyjni, stale rozwijający i doskonalący się. W naszej szkole wymaga się od nauczycieli ustawicznego samokształcenia i zdobywania nowych kompetencji.

Nasza szkoła jest placówką rozwijającą się, doskonaloną, tworzącą coraz lepsze warunki dla rozwoju ucznia i rozwoju zawodowego nauczycieli, w zakresie rozwoju programowego, jakościowego, organizacyjnego i w sferze infrastruktury materialnej.

Społeczność naszej szkoły jest aktywna społecznie, współpracuje ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju miasta, edukacji, wychowania, oraz aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej a także gospodarczej i ekonomicznej.

Nasza szkoła to instytucja edukacyjno-wychowawcza, w której robimy wszystko, co możliwe dla stworzenia i wykorzystania w najwyższym stopniu optymalnych warunków i szans rozwoju oraz sukcesu każdego ucznia. To taki układ społeczności ludzkich, w którym szanowany jest każdy z jego członków.

Głównym zadaniem naszej szkoły jest osiągnięcie nadrzędnego celu działań edukacyjnych, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia, ale także:

 • doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli,
 • rozwój szkoły,
 • aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz edukacji i wychowania oraz działalności społecznej, kulturalnej i sportowej.

Pragniemy, aby naszej misji przyświecały głęboko humanistyczne myśli:

M. Gandhi`ego:

„NIE JEST WAŻNE, ABYŚ BYŁ LEPSZY OD INNYCH; WAŻNE JEST,
ABYŚ BYŁ LEPSZY OD SAMEGO SIEBIE Z DNIA WCZORAJSZEGO”

 oraz Jana Pawła II:

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM."